Statut

STATUT Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego ATEST 2000

(uchwalony przez Walne Zebranie 26.03.2009 r.)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie o nazwie Jarosławskie Towarzystwo Fotograficzne ATEST 2000 zwane dalej ATEST jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczym.

§ 1

ATEST może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 2

Siedzibą ATESTU jest Jarosław. ATEST swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów ATEST może prowadzić działalność poza jej granicami.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 3

Celem działania ATESTU jest:

1) promowanie i podnoszenie poziomu fotografii ;

2) rozwój i popularyzacja wiedzy fotograficznej;

3) propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu;

4) współudział w tworzeniu kultury narodowej;

5) reprezentowanie interesów twórczych członków Atestu oraz ochrona ich praw autorskich w kraju i zagranicą.

§ 4

1. Powyższe cele i zadania ATEST realizuje przez:

1) organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, sympozjów, plenerów i innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii;

2) inicjowanie publikacji i wydawnictw;

3) działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń i kursów;

4) inspirowanie i wspieranie działalności twórczej fotografów;

5) rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy między członkami ATESTU związanej z ich twórczością;

6) prezentowanie dorobku polskiej fotografii;

7) typowanie kandydatów do odznaczeń i nagród;

8 ) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury, innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi;

ROZDZIAŁ III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 5

1. Członkiem rzeczywistym ATESTU zostaje się na mocy uchwały Zarządu podjętej po rozmowie przedstawicieli Zarządu z kandydatem, po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu prac fotograficznych zgodnie z Regulaminem Przyjmowania Członków ATESTU.

2. Członkiem rzeczywistym ATESTU może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ATESTU.

3. Osoby małoletnie mogą być członkami ATESTU. Jeśli nie ukończyły 16 lat, muszą przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.

§ 6

Członek rzeczywisty ma prawo:

1) głosowania na walnych zebraniach:

a) z wyborczym prawem czynnym po ukończeniu 16 lat;

b) z wyborczym prawem biernym po ukończeniu 18 lat;

2) uczestniczenia w konkursach wewnętrznych, spotkaniach, prelekcjach, wystawach, plenerach i innych imprezach ATESTU;

3) prezentowania swych fotografii w publikacjach przygotowywanych przez ATESTU;

4) korzystania ze zniżek i innych możliwości, jakie ATESTU stwarza swoim członkom;

5) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania ATESTU;

6) korzystania z rekomendacji i opieki ATESTU;

7) noszenia odznaki ATESTU i posiadania legitymacji.

§ 7

Członek rzeczywisty ma obowiązek:

1) współudziału w realizacji celów ATESTU;

2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz ATESTU;

3) przestrzegania zasad etyki koleżeńskiej;

4) prezentowania co najmniej raz w roku swoich prac fotograficznych na spotkaniu, w ramach konkursu wewnętrznego, w formie publikacji drukowanej lub w Internecie;

5) opłacania składki członkowskiej.

§ 8

1. Godność członka honorowego można nadać osobie szczególnie zasłużonej dla fotografii, nie będącej członkiem rzeczywistym. W takim przypadku członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

3. Uchwałą Walnego Zebrania można pozbawić godności członka honorowego ATESTU, szczególnie w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom ATESTU lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 9

Skreślenie z listy członków następuje poprzez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za naruszenie postanowień Statutu w tym za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 1 rok, po wcześniejszym zawiadomieniu przez Zarząd o zaległościach i groźbie skreślenia z listy członków,

b) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

3) śmierć członka.

§ 10

1. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu.

2. Decyzja o wykluczeniu zostaje zawieszona w przypadku odwołania się do Walnego Zebrania, aż do podjęcia przez to Zebranie decyzji.

3. Członek skreślony może być przywrócony w prawach członkowskich uchwałą Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 11

1. Władzami ATESTU są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

2. Organem wykonawczym Walnego Zebrania jest Zarząd.

§ 12

1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz ATESTU zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie głosowanie jest jawne.

2. Kworum Walnego Zebrania stanowią wszyscy obecni członkowie.

§ 13

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej ATESTU wybranych na zebraniach trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję o rodzaju głosowania podejmują uczestnicy zebrania poprzez głosowanie jawne.

§ 14

Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydujący na liście według liczby otrzymanych na zebraniu głosów.

§ 15

Na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej kandydować mogą członkowie ATESTU biorący udział w zebraniu oraz członkowie nieobecni na zebraniu, którzy wcześniej dostarczą pisemną zgodę na kandydowanie w wyborach, z podaniem funkcji, które gotowi są przyjąć.

§ 16

Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą otrzymywać wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.

§ 17

Posiedzenie Zarządu zwołują jego członkowie.

§ 18

1. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

1) skreślenia z listy członków ATESTU;

2) zrzeczenia się mandatu.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ATESTU mogą być odwołani w przypadku jeśli:

1) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech posiedzeniach danego organu;

2) bez ważnych przyczyn co najmniej przez 6 miesięcy nie biorą udziału w powierzonych im pracach danego organu.

3. Decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji podejmuje organ, który go powołał.

4. W przypadku ustąpienia członka władz w toku kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany z listy wyborczej według liczby głosów otrzymanych na Zjeździe.

ROZDZIAŁ V

Walne Zebranie ATESTU

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą ATESTU i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie zwyczajne sprawozdawcze odbywa się, co roku i jest zwoływane przez Zarząd w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

3. Walne Zebranie zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze odbywa się, co 2 lata i jest zwoływane przez Zarząd, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 20

W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie ATESTU z czynnym i biernym prawem wyborczym. W Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 21

1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego zwyczajnego Zebrania zawiadamia członków ATESTU z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Każdy członek ATESTU może zgłaszać wnioski na piśmie przed dniem Zebrania. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zebraniu w trybie wolnych wniosków.

§ 22

Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

§ 23

Do kompetencji Zebrania należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania ATESTU na okres kadencji;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zebranie przez poszczególnych członków;

4) uchwalanie lub dokonywanie zmian w Statucie ATESTU;

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6) wybór władz ATESTU w odrębnych głosowaniach:

a) Prezesa;

b) 2 członków Zarządu;

c) 3 członków Komisji Rewizyjnej;

7) nadawanie i odbieranie godności Członka Honorowego ATESTU;

8 ) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu ATESTU i przeznaczeniu jego majątku;

10) podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Zebrania;

§ 24

1. Nadzwyczajne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) z własnej inicjatywy Zarządu;

2) Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków ATESTU.

2. Nadzwyczajne Zebranie odbywa się w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego nadzwyczajnego Zebrania ATESTU Zarząd zawiadamia członków z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 25

Nadzwyczajne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§ 26

1. Zarząd jest najwyższą władzą ATESTU w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem ATESTU.

2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Prezes ATESTU;

2) Sekretarz ATESTU;

3) Skarbnik ATESTU.

3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, jego obowiązki i kompetencje przejmuje Skarbnik za zgodą Sekretarza.

4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu ATESTU należy:

1) reprezentowanie ATESTU i działanie w jego imieniu;

2) kierowanie bieżącą działalnością ATESTU, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Walnym Zebraniu;

3) uchwalanie i wykonywanie budżetu ATESTU;

4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku ATESTU;

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

6) określanie sposobu i terminów wpłaty składek przez członków;

7) uchwalanie Regulaminu Przyjmowania Członków i wzoru deklaracji członkowskiej;

8 ) uchwalanie Ordynacji Wyborczej ATESTU na Walne Zebranie;

9) podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych;

10) podejmowanie działań realizujących cele statutowe ATESTU

§ 28

1. Reprezentują ATEST i działają w jego imieniu łączne co najmniej dwie osoby ze składu Zarządu, w tym Prezes.

2. Zarząd może upoważnić osoby spoza jego składu do reprezentowania ATESTU w określonych sprawach i na wyznaczonym terenie.

ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ATESTU i składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która pełni inne funkcje we władzach ATESTU.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) czuwanie nad zgodnością działań ATESTU ze Statutem;

2) kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania;

3) rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności ATESTU oraz rozliczenia finansowego;

4) występowanie do Zarządu ATESTU z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

5) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu ATESTU.

§ 31

Komisja Rewizyjna ma prawo:

1) wglądu we wszystkie dokumenty ATESTU;

2) żądania od członków i władz ATESTU wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;

3) zwoływania posiedzeń Zarządu.

ROZDZIAŁ XIII

Odznaki i odznaczenia

§ 32

Wzory odznak ATESTU oraz logo ATESTU stanowią własność Towarzystwa i mogą być wykorzystywane tylko za zgodą Zarządu.

§ 33

1. Członkowie rzeczywiści ATESTU legitymują się legitymacją według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd oraz mają prawo do noszenia odznaki ATEST według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ IX

Majątek ATESTU

§ 34

1. Majątek stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.

2. Fundusze składają się z:

1) wpisowego, składek i innych świadczeń członkowskich;

2) subwencji, zapisów, darowizn, dotacji i spadków;

3) dywidendy z udziałów w spółkach;

4) wpływów z działalności statutowych.

§ 35

Dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczane na działalność związaną z realizacją celów, o których mowa w § 4. Wszelkie działania, w tym związane z realizacją celów statutowych, mogą być prowadzone zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, a decyzję o formie ich realizacji podejmuje Zarząd.

§ 36

Działalność finansowa ATESTU opiera się o budżet uchwalony przez Zarząd na każdy rok kalendarzowy zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania.

§ 37

1. Za zarządzanie majątkiem ATESTU ponosi odpowiedzialność Zarząd ATESTU.

§ 38

Do oświadczeń woli w sprawach majątkowych ATESTU wymagane jest łączne działanie dwóch osób ze składu Zarządu, w tym Prezesa.

§ 39

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ATESTU w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku ATESTU na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

3) wykorzystywania majątku ATESTU na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ATESTU;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ATESTU lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ X

Rozwiązanie ATESTU

§ 40

1. Rozwiązanie ATESTU może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością co najmniej 2/3 głosów.

2. Uchwała o rozwiązaniu ATESTU określi na jaki cel ma być przeznaczony majątek Związku (z celów wymienionych w § 4) i powoła Komisję Likwidacyjną.